Regulamin

Regulamin

Regulamin biblioteki Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy Szkoły Podstawowej  w Cierpicach oraz rodzice.
 2.  Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.
 3. Biblioteka wypożycza podręczniki szkolne na dany rok szkolny.
 4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można:
  – wypożyczając je do domu (lektury, literatura piękna i popularnonaukowa);
  – czytając, przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma, zbiory AV);
  – korzystając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do dyspozycji nauczyciela).
 5.  Przeglądanie zasobów bibliotecznych odbywa się w katalogu tradycyjnym i internetowym.
 6. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
 7. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową na okres dwóch tygodni).
 8. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
 9. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego sprolongowanie.
 10. Prośbę czytelników o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 11. Uczeń, który ma nie oddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego. 
 12. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 13. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 14. Książki wypożycza się na okres wakacji letnich uczniom, którzy kontynuują naukę w następnym roku szkolnym.

Regulamin czytelni

 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
 2. Do czytelni wchodzi się z czystymi rękami. Teczki i torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
 3. Każdy odwiedzający wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 4. W czytelni należy zachować ciszę i nie spożywać posiłków.
 5. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni. Dostęp do zbiorów jest wolny.
 6. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki (inne dokumenty) oddaje bibliotekarzowi.
 7. Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia.
 8. Książki, podręczniki, czasopisma i inne dokumenty biblioteczne należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 9.  Komputery w bibliotece przeznaczony jest do celów edukacyjnych.
 10. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych i Internetu.
 11. Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką bibliotekarza.
 12. Przy komputerze można pracować, gdy w bibliotece nie odbywają się inne zajęcia.
 13. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania.
 14. Przy stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
 15. Pierwszeństwo korzystania z komputera mają uczniowie, którzy nie posiadają własnego sprzętu informatycznego.
 16. W bibliotece można drukować jedynie materiały niezbędne do celów dydaktycznych.
 17. Praca przy komputerze powinna przebiegać zgodnie z zasadami informatyki (przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, kolejność wykonywanych czynności).
Skip to content