Komunikat dyrektora szkoły

Komunikat dyrektora szkoły

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Informuję, że od dnia:

 • 19 maja 2020 roku w szkole będą realizowane zajęcia rewalidacyjne za zgodą rodziców dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z „Procedurami bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach podczas organizowania zajęć rewalidacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w okresie pandemii COVID – 19”
 • 25 maja 2020r. planuję otwarcie oddziałów przedszkolnych. W oddziale przedszkolnym ze względu na sytuację epidemiczną zostaje ograniczona liczebność grup dziecięcych do co najwyżej 8 dzieci.

Oddział przedszkolny będzie czynne w godz. 6.30-16.00.

Rodzicu, jeżeli wyrażasz chęć powrotu dziecka do oddziału przedszkolnego -wypełnij wniosek do dyrektora szkoły oraz podpisz zgodę i odeślij (skan lub zdjęcie) na adres e-mail- sekretariat@spcierpice.pl do dnia 22.05.  do godz. 14.00.

Rodzicu, zapoznaj się z Procedurami obowiązującymi na czas pandemii, które znajdują się na stronie głównej szkoły. W przypadku większej liczby wniosków niż miejsc, dziecko może nie zostać przyjęte do oddziału przedszkolnego. Pierwszeństwo powrotu do oddziału przedszkolnego mają dzieci:

 1. pracowników systemu ochrony zdrowia,
 2. służb mundurowych,
 3. .pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • 25 maja 2020 roku w szkole będą realizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze za zgodą rodziców zgodnie z „Procedurami bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach podczas organizowania zajęć opiekuńczo – wychowawczych w okresie pandemii COVID – 19”
 • 25 maja 2020 roku w szkole będą realizowane konsultacje dla uczniów klasy ósmej za zgodą rodziców zgodnie z „Procedurami bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach podczas organizowania konsultacji dla klasy ósmej w okresie pandemii COVID – 19”

Rodzicu:

 • do szkoły może  przyjść dziecko zdrowe-bez objawów chorobowych, przed przyprowadzeniem zmierz dziecku temperaturę,
 • przekaż dyrektorowi informację o stanie zdrowia dziecka, które są istotne, aby zapewnić dziecku odpowiednia opiekę podczas pobytu w placówce,
 • nie posyłaj do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś  na kwarantannie lub w izolacji,
 • nie pozwalaj zabierać dziecku szkoły niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek,
 • zaopatrz dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły 
 • regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny i podkreślaj, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą i mydłem i nie podawać ręki na powitanie,  
 • ucz dziecko odpowiedniego sposobu zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania,
 •  regularnie przypominaj dziecku o zachowaniu dystansu społecznego min. 2 metry od pracowników szkoły, innych dzieci i ich rodziców, 
 • rygorystycznie przestrzegaj wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk),    
 • wyraź pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.    

Ewa Błaszkiewicz

dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

DRUKI DO POBRANIA I WYPEŁNIENIA DLA RODZICÓW

Skip to content