KLAUZULA ZGODY

na obsługę korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji

Kontaktując się z nami wypełniając formularz  lub wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a administratorem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych Państwa dziecka jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach,87-160 Cierpice ul. Szkolna 9, e-mailowo dyrektor@spcierpice.pl telefonicznie 566781894.
2) Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iodo@spcierpice.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w celu obsługi korespondencji z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego
z przepisów prawa, umowy lub Państwa zgody.
4) Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
6) Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych, można je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Mają Państwo także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7) Przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
8) W przypadku, gdy nie podadzą Państwo nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Państwo sprawy i informować o niej drogą elektroniczną.
9) Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.