Klauzula zgody – Monitoring Wizyjny

Klauzula zgody – Monitoring Wizyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że administratorem Monitoringu Wizyjnego jest:
Administratorem danych osobowych Państwa dziecka jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach,87-160 Cierpice ul. Szkolna 9, e-mailowo dyrektor@spcierpice.pl, telefonicznie 566781894.
Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iodo@spcierpice.pl

Monitoring wizyjny jest używany na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) oraz art. 108 a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) prowadzony jest celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.
Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.
Państwa dane osobowe przewarzane będą w systemie informatycznym do 30 dni, następnie ulegają automatycznemu usunięciu – nadpisaniu, chyba że nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin w/wym. ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Osoba, która zarejestrowana został w systemie monitoringu, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Administrator

Skip to content