KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Udział w pracy Rady Rodziców

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych Państwa dziecka jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach,87-160 Cierpice ul. Szkolna 9, e-mailowo dyrektor@spcierpice.pl, telefonicznie 566781894.
2) Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iodo@spcierpice.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie art. 6 ust. 1 lit c, RODO oraz na podstawie ustawy Prawo Oświatowe w celu realizacji zadań szkoły w związku z funkcjonowaniem Rady Rodziców.
4) Państwa dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym są nimi m.in. Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce oraz jego jednostki organizacyjne, organy nadzoru oświatowego, podmioty wykonujące usługi bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, telekomunikacyjne, mass media, publikatory prasowe oraz internetowe, sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy istnieje do tego stosowna podstawa prawna i faktyczna. Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
6) Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych, można je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Mają Państwo także prawo żądania ich usunięcia, gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7) Podania danych osobowych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
8) W przypadku, gdy nie podadzą Państwo nam swoich danych osobowych nie będziecie mogli brać udziału w funkcjonowaniu Rady Rodziców oraz Państwa wizerunek nie zostanie wykorzystany do zrealizowania celu administratora.
9) Przysługuje Państwu także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Skip to content