Karta rowerowa

Procedura uzyskania karty rowerowej
w Szkole Podstawowej  im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

Zasady uzyskania karty rowerowej:
1. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat.
2. Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego.
3. Treści, zgodne z podstawą programową, umożliwiające przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do ubiegania się o wydanie karty rowerowej są realizowane podczas lekcji techniki (ogólne przepisy ruchu drogowego, znaki i sygnały drogowe, zasady poruszania się na skrzyżowaniach, obsługa i wyposażenie roweru, pierwsza pomoc).
4. Praktyczna nauka jazdy rowerem pozostaje w gestii rodziców.
5. Udokumentowania spełnienia wymagań uzyskania karty rowerowej dokonuje się w arkuszu zaliczeń.
6. Egzamin składa się z dwóch części:
a) Teoretycznej
b) Praktycznej
7. Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań, sprawdzającego wiedzę z przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiadomości z pierwszej pomocy. Aby go zaliczyć należy uzyskać 90% prawidłowych odpowiedzi.( 18 prawidłowych odpowiedzi)
8. Czas trwania egzaminu wynosi 40 minut.
9. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych na boisku szkolnym, placu szkolnym lub sali gimnastycznej:
– Obsługa techniczna roweru:
1) ustawienie wysokości siodełka
2) sprawdzenie hamulców,
3) sprawdzenie ilości powietrza w oponach
– Umiejętności praktyczne:
4) przygotowanie do jazdy,
5) ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
6) jazda do przodu po prostej,
7) jazda do przodu po łukach
8) jazda po łukach w kształcie „łezki” lub „ronda”,
9) płynne hamowanie,
10) zatrzymanie roweru w określonym miejscu (stop),
11-13) właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe (3 znaki pionowe lub poziome),
14) prawidłowy skręt w prawo lub lewo,
15) upewnienie się czy można skręcić ( odwrócenie głowy),
16) zasygnalizowanie zmiany kierunku jazdy (wystawienie wyprostowanej ręki),
17) przecinanie się kierunku ruchu,
18) jazda wyznaczonym torem na wprost, nie wolno najechać na linie, deski ułożone w odstępie 30cm.,
19) omijanie, slalom wolny między 4 pachołkami rozmieszczonymi w odstępie 1,5 m,
20) ogólne wrażenie ( np. pewna jazda, podpieranie się nogami, upadek).
10. Aby zaliczyć część praktyczną należy dobrze wykonać 90% elementów (18). W razie niepowodzenia, każde dziecko może dwa razy pokonać tor.
11. Egzamin na kartę rowerową będzie organizowany w maju.
12. Egzamin poprawkowy uczeń może zdawać w następnej sesji.
13. W celu uzyskania karty rowerowej uczeń po zaliczeniu testu kwalifikacyjnego i jazdy na rowerze składa u nauczyciela następujące dokumenty:
– zdjęcie opisane danymi ucznia (imię i nazwisko, data urodzenia),
– arkusz zaliczeń (składa nauczyciel techniki)
13. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie uczniom kartę rowerową.

Załącznik 1

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ

Imiona i nazwisko ucznia…………………………………………………………………………….

Data urodzenia…………………………………………….

Adres zamieszkania ucznia (kod, miasto, ulica, nr domu i mieszkania)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Klasa………………

Szkoła……………………………………………………. Miejscowość……………………………

Cierpice, dn. ……………….

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

Oświadczam, że mój syn/moja córka nie ma przeciwwskazań lekarskich by uczestniczyć w egzaminie na kartę rowerową oraz by posiadać dokument uprawniający do samodzielnego poruszania się po drogach publicznych.

……………………………………..

/podpis rodziców/

1Opinia nauczyciela (wychowawcy) na podstawie obserwacji zachowań ucznia.
2Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej i przeprowadzenie egzaminu
3Wiadomości teoretyczne. 
4Obsługa techniczna roweru. 
5Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego.
6Pomoc przedlekarska. 

– w pkt. 2 „Zgoda rodziców” rodzic lub opiekun wpisuje „wyrażam zgodę „ i podpisuje się.

DYREKTOR SZKOŁY

…………………………………

(pieczęć, podpis)

Kartę rowerową wydano w szkole dnia………………………………….

Załącznik 2

ARKUSZ ZALICZEŃ – EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KARTĘ ROWEROWĄ

…………………………………………………………………..           ……………………..

Imię i nazwisko ucznia                                                                               klasa

l.p.Ocenianie umiejętnościOcena pozytywnaOcena negatywna
1Ustawienie wysokości siodełka1                 0
2Sprawdzenie hamulców1                 0
3Sprawdzenie ilości powietrza1                 0
4Przygotowanie do jazdy1                 0
5Ruszanie z miejsca na płaskim terenie1                 0
6Jazda do przodu po prostej1                 0
7Jazda do przodu po łukach1                 0
8Jazda po łukach w kształcie „łezki” lub „ronda”1                 0
9Płynne hamowanie1                 0
10Zatrzymanie roweru w określonym miejscu (stop)1                 0
11Właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe: „ustąp pierwszeństwa”1                 0
12„pasy”1                 0
13„stop”1                 0
14Prawidłowy skręt w prawo lub lewo1                 0
15Upewnienie się czy można skręcić (odwrócenie głowy)1                 0
16Zasygnalizowanie zmiany kierunku jazdy1                 0
17Przecinanie się kierunku ruchu1                 0
18Jazda wyznaczonym torem na wprost1                 0
19Omijanie, slalom wolny1                 0
20Ogólne wrażenia, utrzymanie równowagi1                 0

WYNIK EGZAMINU ……………………………………………………

PODPIS EGZAMINATORA ………………………………………