Komunikat dyrektora szkoły

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Informuję, że od dnia: 19 maja 2020 roku w szkole będą realizowane zajęcia rewalidacyjne za zgodą rodziców dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z „Procedurami bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach podczas organizowania zajęć rewalidacyjnych dla dzieci i młodzieży …